WistUdata | Gemeente Utrecht

% huish. met recht op kinderopvangtoeslag tov hh met kind(eren) t/m 12 jaar

Toelichting bij de tabel kinderopvangtoeslag CBS in opdracht van VSO Inleiding De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) gevraagd een maatwerktabel samen te stellen voor 39 gemeenten op peilmoment 1-1-2016 en 53 gemeenten op peilmoment 1-1-2017 met daarin per wijk het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag. Dit wordt afgezet tegen het totaal aantal huishoudens en het totaal aantal huishoudens met minimaal één kind in de leeftijd 0-12 jaar in de betreffende gemeente. Over de tabel Tabel 1 gaat over huishoudens op peilmoment 1 januari 2016 in één van de volgende 39 Nederlandse gemeenten; Aalsmeer, Almelo, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Delft, Deventer, Ede, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s Hertogenbosch, Heusden, Houten, Kerkrade, Lelystad, Nieuwegein, Oosterhout, Oss, Rijswijk, Roosendaal, Rotterdam, Ten Boer, Tilburg, Veldhoven, Venlo, Waalwijk, Weert, Zutphen en Zwolle. In tabel 2 gaat het ook om huishoudens, alleen is het peilmoment 1 januari 2017 en gaat het om de volgende 53 Nederlandse gemeenten; Aalsmeer, Almelo, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Bunnik, De Bilt, Delft, Den Haag, Deventer, Ede, Emmen, Enschede, Etten Leur, Groningen, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Heerlen, Helmond, Hengelo, Houten, ’s Hertogenbosch, IJsselstein, Kerkrade, Leeuwarden, Leeuwarderadiel, Leidschendam-Voorburg, Lelystad, Littenseradeel, Nieuwegein, Nijmegen, Oosterhout, Oss, Rijswijk, Roosendaal, Rotterdam, Stichtse Vecht, Ten Boer, Tilburg, Utrecht, Veldhoven, Venlo, Vianen, Waalwijk, Weert, Woerden, Zeist, Zutphen en Zwolle. In de tabellen wordt het totaal aantal huishoudens, het aantal huishoudens met minimaal één kind in de leeftijd 0-12 jaar en het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag weergegeven per wijk. In de tabellen is uitgegaan van de CBS wijkindeling behorend bij het peilmoment van de tabel. Populatie De populaties in de tabellen bestaat uit huishoudens die op 1-1-2016 (tabel 1) of 1-1-2017 (tabel 2) woonachtig waren in één van de eerder genoemde gemeenten. "Het recht op kinderopvangtoeslag wordt bepaald door te kijken naar huishoudens met één of meerdere kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar waarvan de ouder, in het geval van een eenouderhuishouden, of beide ouders, in het geval van een huishouden met een paar: - een baan als werknemer heeft, of - als zelfstandige werkzaam is, of - een studie volgt, of - van een re-integratievoorziening gebruik maak, of - jonger dan 18 jaar is. Vervolgens wordt bepaald in welke wijk het huishouden woonachtig was op het peilmoment. Hierbij wordt uitgegaan van de bijbehorende CBS-wijkindeling." Aandachtspunten bij de cijfers Onvolledigheid gegevens recht op kinderopvangtoeslag "In dit onderzoek is het recht op kinderopvangtoeslag bepaald door te kijken naar het voldoen aan de basisvoorwaarden die gelden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag. Er kan echter ook kinderopvangtoeslag worden uitgekeerd in een aantal andere situaties, namelijk: - een persoon is co-ouder; - er is kinderopvang nodig om sociale of medische redenen; - de ouder of verzorger stopt met werken of wordt werkloos; - de toeslagpartner is een familielid. Huishoudens waarop alleen één van bovenstaande situaties van toepassing is zijn in dit onderzoek niet meegeteld als zijnde huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor is het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in dit onderzoek een onderschatting." Onvolledigheid gegevens zelfstandigen Recht op kinderopvangtoeslag wordt onder meer afgeleid van het gegeven of iemand werkzaam is als zelfstandig ondernemer. De gegevens over zelfstandig ondernemers in 2015 zijn voorlopig. Dit betekent dat een groot deel van de gegevens over zelfstandig ondernemers is geïmputeerd vanuit 2014. Er zijn ook nog geen gegevens over zelfstandig ondernemers in 2016. In de tabel wordt er vanuit gegaan dat alle zelfstandig ondernemers uit het voorlopige bestand van 2015 in heel 2016 zelfstandig ondernemer zijn geweest. Dit hoeft niet het geval te zijn. Bovendien worden hierdoor de ‘nieuwe’ zelfstandig ondernemers in 2016 over het hoofd gezien. De gegevens over huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag op 1 januari 2017 worden daarom aangeduid als een schatting. Aanpassing operationalisatie Een soortgelijk onderzoek als deze is uitgevoerd voor de gemeente Den Haag (gepubliceerd in februari 2017, zie link hieronder). In dit project is bij zelfstandigen enkel uitgegaan van zelfstandig ondernemers. Er is echter een nieuwe CBS-definitie van zelfstandigen, waarbij Directeur-Grootaandeelhouders (DGA’s), meewerkende gezinsleden en overige zelfstandigen ook worden aangeduid als ‘zelfstandigen’. Deze bredere definitie van zelfstandigen is binnen het huidige onderzoek toegepast en levert ten opzichte van de smalle definitie zo'n 3 procent meer huishoudens op met recht op kinderopvangtoeslag, variërend van 2 tot 4 procent over de verschillende gemeenten. Recht op kinderopvangtoeslag, Den Haag Onvolledigheid gegevens opleiding CBS heeft geen informatie over personen die aan een particuliere instelling of in het buitenland studeren. De opleidingsgegevens over 2016 zijn bovendien voorlopig. Dit betekent dat eventuele na-inschrijvingen niet zijn meegenomen. Hierdoor is het aantal huishoudens dat recht heeft op kinderopvangtoeslag mogelijk onderschat. Afronding cijfers De onvolledigheid van de gegevens over zelfstandigen en de onvolledigheid van de gegevens over opleiding leiden ertoe dat de cijfers in de tabel over aantallen huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag alleen bij benadering weergegeven kunnen worden. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van integrale gegevens. Om de benadering van de cijfers te garanderen en om onthulling van informatie over individuele personen te voorkomen, zijn de cijfers afgerond op honderdtallen. Begrippen Kinderopvangtoeslag - Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De hoogte hangt onder andere af van het inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. "Re-integratievoorziening - Voorziening bij het (opnieuw) vinden van een baan in de vorm van: - re-integratietrajecten door de gemeente (inclusief begeleiding door casemanagers); - loonkostensubsidies door de gemeente; - re-integratietrajecten door UWV WERKbedrijf (UWV-AG en UWV-WW trajecten); - begeleiding door re-integratiecoaches van UWV WERKbedrijf." Studerenden - Iedereen die in Nederland geregistreerd staat als scholier of student. Jongeren van 4 tot en met 16 jaar zijn per definitie ingedeeld in de categorie scholier. Werknemer - Persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat. Zelfstandigen - Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico - in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of - als directeur-grootaandeelhouder (dga), of - in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of - als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep). Afkortingen CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek CvB - Centrum voor Beleidsstatistiek DGA - Directeur-Grootaandeelhouders w.o. - waaronder Verklaring van tekens niets (blanco) = het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen . = het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim * = voorlopige cijfers ** = nader voorlopige cijfers 2015–2016 = 2015 tot en met 2016 2015/2016 = het gemiddelde over de jaren 2015 tot en met 2016 2015/’16 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2015 en eindigend in 2016 2013/’14–2015/’16 = oogstjaar, boekjaar enz., 2013/’14 tot en met 2015/’16 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.